17.March.2020

Blue Logic :: COVID-19

Information on measures taken by Blue Logic regarding the COVID-19 virus

Informasjon om tiltak innført hos Blue Logic vedrørende COVID-19 viruset.
På grunn av situasjonen med Corona-viruset har Blue Logic besluttet å innføre flere tiltak for å redusere risikoen og sikre helse og sikkerhet for våre medarbeidere og samarbeidspartnere, samtidig som vi i så stor utstrekning som mulig opprettholder den daglige driften. Blue Logic vil på denne måten også delta i den dugnaden hele Norge og resten av verden nå gjennomfører for å begrense smitte av Corona-viruset. Blue Logic informerer med dette kunder, leverandører og samarbeidspartnere og henstiller til at vi alle respekterer de tiltakene Blue Logic har innført og viser forståelse for hvordan det for tiden påvirker oss alle. Blue Logic arbeider for øyeblikket hardt for å sørge for at vi kan ha så normal drift som mulig uten at vareleveranser skal bli påvirket. Vi har gjort en rekke tiltak, hvorav noen er beskrevet nedenfor.
 
Personell
Alle ansatte som har mulighet til å arbeide på hjemmekontor er satt til å arbeide hjemmefra, samt at Blue Logic ytterligere arbeider med nye tekniske løsninger for å gi enda flere mulighet til å ha hjemmekontor. Dette gjør vi for å redusere risikoen for at våre ansatte mottar eller sprer smitte. Alle ansatte er instruert om å redusere reisevirksomheten sin til bare det mest nødvendige, og vil være nødt til å sitte i to ukers karantene ved hjemkomst fra alle utenlandsreiser. Pr. dags dato er ingen ansatte hos Blue Logic smittet.
 
Besøkende/møtevirksomhet
Blue Logic har besluttet å redusere og om mulig suspendere all fysisk møtevirksomhet inntil videre. Det betyr at alle avtalte møter enten blir kansellerte eller utføres elektronisk over Skype for business eller annen lignende software. Ingen fysiske møter skal gjennomføres med mindre de er strengt nødvendige. I slike eventuelle tilfeller skal antall møtedeltakere reduseres til det minimale samt at møtet skal være avklart på forhånd med HMSK-sjef eller med Daglig leder.
 
Vareleveranse/mottak
På bakgrunn av mulig smittefare ønsker vi at sjåfører som skal levere/hente varer hos Blue Logic holder en viss avstand til vårt personell for å redusere faren for smitte. Vi ber sjåfører som har hatt symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av den siste uken om å ikke levere varer hos Blue Logic. Så langt det lar seg gjøre så ønsker vi ikke at andre enn Blue Logic ansatte oppholder seg inne i lokalene våre og ber derfor sjåfører og andre om å vente utenfor mens de venter på betjening.

// 

Information on measures taken by Blue Logic regarding the COVID-19 virus. 
Due to the situation with the Corona virus, Blue Logic has decided to introduce several measures to reduce the risk and ensure the health and safety of our employees and partners, while maintaining our daily operations as far as possible. In this way Blue Logic will also contribute to the efforts Norway and the rest of the world now are doing in order to limit the transmission of the Corona virus. With this, Blue Logic informs its customers, suppliers and partners and recommends that all respect the measures Blue Logic has implemented and show an understanding of how it currently affects us all. Blue Logic is currently working hard to ensure that we can have as normal operations as possible without having to affect the delivery of goods. We have taken several measures, some of which are described below.

Personnel
All employees who can work at home office are set to work from home, and that Blue Logic is further working on new technical solutions to provide even more opportunity to have a home office. We do this to reduce the risk of our employees receiving or spreading infection. All employees are instructed to reduce their travel business to just the most essential and will have to spend two weeks in quarantine upon return from all foreign trips. As of today, no Blue Logic employees have been infected.

Visitors/meetings
Blue Logic has decided to reduce, and if possible, suspend all physical meeting activities for the time being. This means that all scheduled meetings are either cancelled or performed electronically over Skype for business or other similar software. No physical meetings shall be held unless they are strictly necessary. In such cases, the number of meeting participants shall be reduced to the minimum and that the meeting must be clarified in advance with the HSEQ Manager or the CEO.

Goods delivery / receipt
Based on the virus infection, we want drivers who are delivering / collecting goods at Blue Logic to keep a distance to our personnel to reduce the risk of infection. We ask drivers who have had symptoms of respiratory infection during the past week not to deliver goods at Blue Logic. As far as possible, we do not want anyone other than Blue Logic employees to stay inside the premises and therefore ask drivers to wait outside while they wait for service.
covid-19-2